เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 DLTV  |  DLIT  |

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


 กิจกรรม อบรมพัฒนา

 

วันที่ 7 เมษายน 2558. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ติดตาม
สภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใข้และ การจ้ดซิ้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด. ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558.  ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี  
เขต 1. จำนวน 3. โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้ารแหลม รร.วัดหนองปรง   รร.วัดสมุทรธาราม.  
ซึ่งคณะผู้ติดตามฯจากสพฐ.   ได้แก่ 1,นางรัตนวิภา. ธรรมโชติ  2.นายพินิจ  สุขะสันต์  
3. นายศรายุทธ์  เพชรเกตุ  4.นางสาวเพ็ญศรี   จิตสินธุนันท์  และนางสาวอภินันท์  
อั้งโสภณ   ศึกษานิเทศก์  ผ้ประสานง่นของสพป.เพชรบุรี เขต1

       

 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (e DLTV) ร่วมกับมหาวิทยาลับราชภัฎ
เพชรบุรี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็น
ประธานเปิดโครงการฯ
     สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามโครงการจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกโรงเรียน  สพป.เพชรบุรีเขต 1  จึงขอความร่วมมือกับ ม.ราชภัฎเพชรบุรี  
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยเริ่มในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.เพชรบุรี เขต 1 รวมทั้งสิ้น  95 คน มีวัตถุประสงค์
์เพื่อ  1.ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทุก
โรงเรียน  2. เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อที่ติดตั้งไปแล้วใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 3.เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นประธานศูนย์เครือข่าย  ทั้ง  12  ศูนย์  สามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหลังจากการ
พัฒนาในครั้งนี้แล้ว  จะมีการติดตามผลโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยนายสมพงษ์  
เกศีนิลพรรณ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

     

     ภาพกิจกรรม

 

        วันที่ 29 กันยายน  2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดย นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ผู้อำวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 รับการตรวจติดตามการ
ดำเนินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระยะที่ 1 ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการดำเนินการติดตั้ง ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆจากสำนักงาน
ติดตามและตรวจสอบฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ โรงเรียน
บ้านหนองประดู่และโรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจากการ
ติดตามฯ พบว่า สพงเพชรบุรี เขต 1 ดำเนินการได้เป็นไปตามระบบถูกต้องทุกประการ

  

      วันที่ 9 - 12 กันยายน 2557  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรม
ปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทนาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี โดยมีครูสังกัดสพป.เพชรบุรี
เขต1 ครูในสังกัดการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 380
คน เข้ารับการอบรม โดยศึกษานิเทก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นทีมวิทยากร

   

  วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ ( e-learning) ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมพงษ์  
เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 เป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
โดยจะนำผลงานทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์เป็นแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนต่อไป

    

    

 
         

           การอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ท ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน
ถึง 2 กรกฎาคม 2557 โดยทีมวิทยากร สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ
นางสุภัคญาณี  สุขสำราญ และ นางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี
เขต 1

      

       กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับครูชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 สังกัดสพฐ. เอกชน และเทศบาล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุม เพชรพิพัฒน์ และสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสพฐ. เอกชน และ
เทศบาล วันที่ 13 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อม
และติดตั้งสื่อการเรียนรู้สำหรับทั้งสองระดับชั้น และให้ครูนำควารู้ที่ได้รับ กลับไป
ติดตั้งสื่อการเรียนรู้ในเครื่องนักเรียนครบทุกเครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2557 โดยมี นายสมพงษ์   เกศีนิลพรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้และ
รับผิดชอบโครงการ
 

 
       วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557  กลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 4 แห่ง
จัดอบรมปฏิบัติการ   ผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ระยะที่ 2    รองรับการใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet    ณ   ห้องประชุม ครุพัฒน์   โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก โดยเชิญ นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และมีการประกวดผลงานสื่อที่ครูสร้างขึ้นซึ่งจะประกาศ
ผลในโอกาสต่อไป

img1.gif  img2.gif img3.gif

img4.gif    img5.gif    img6.gif

      โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงการอบรมปฎิบัติการ ผลิตสื่อ
มัลติมีเดียปฎิสัมพันธ์ ประเภทออนไลน์ ให้กับครูในสังกัด ทั้ง 4 แห่ง ระหว่างวันที่
6 - 8 พฤษภาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่งเหล็ก)  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี
โดยเชิญ นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร ตลอดการอบรม


 


 

 


 ทบทวน Tablet
 

   


 

    ข่าวสาร IT 24 ชั่วโมง รายละเอียด
 

 

 เปิดตัว Microsoft Surface ทั้งรุ่น Windows RT และ Windows 8 Pro (Surface Pro)  รายละเอียด

  

  
กูเกิ้ล (Google) จะให้เวลาพนักงานที่มีโครงการดีๆ มานำเสนอ
20% ต่อสัปดาห์
รายละเอียด

 
 

 

Yahoo เปิดเผย โฮมเพจใหม่
รายละเอียด

 

  
ระบุว่า Twitter Inc บริการไมโครบล็อกกิ้งได้ถูกกล่าวถึงในสื่อต่างๆ
อย่างมากมาย โดยเฉพาะแค่เดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว คิดเป็น
มูลค่าสื่อที่เผยแพร่ไปทั้งหมดคาดว่าสูงถึง 48 ล้านเหรียญฯ (ประมาณ 1,800 ล้านบาท)
รายละเอียด

 

*ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี

 

 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan