เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


ดาวน์โหลดเอกสาร /ข้อมูล

Program N-TA
set01_download_on.gif


เอกสารประกอบการดำเนินงานด้านพหุปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สพป.เพชรบุรี ๑


 เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ครั้งที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สพป.เพชรบุรี ๑    
เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อม PISA 2022

ข้อสอบ NT 64 พร้อมเฉลย

 

แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5และ6

 

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง              Download  

 

 

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม

ใบงานที่ ๒

เอกสารประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน (Learn From Home)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)         Download

- ตัวอย่างหน่วยจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง           Download

คู่มือการใช้โปรแกรม ulead video studio v.11 ภาษาไทย

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    PDF |  Word
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    PDF |  Word
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    PDF |  Word
Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4
Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
 
Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1
 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่  

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่  

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่  

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป. ชุดที่ ๑

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 
ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 
 
ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 
 
ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์
 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

แหล่งที่มา: www.kruupdate.com/
 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3-ป.6

แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้น ป.3
แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้น ป.4
แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้น ป.5
แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้น  ป.6
 


 

 รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์  (แยกตามสาระ)   Click

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิติการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง2551   
                         15 กันยายน 2561  ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์  เพชรบุรี

สื่อประกอบการอบรม ช่วงที่ 1
สื่อประกอบการอบรม ช่วงที่ 2

 


คู่มือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
.

๑. แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

๒. แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ

๓. แนวทางการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

๔. แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๕. แนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

๖. แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

๗. แนวทางการจัดกิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม

๘. แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

๙. แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม

๑๐. แนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๑๑. มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

เอกสารประกอบการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

ใบสมัครยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ทุกระดับคุณภาพ
1 ดาวสรุปผลการประเมิน
แบบรายงาน 1 ดาว
2 ดาวสรุปผลการประเมิน
แบบรายงาน 2 ดาว
3 ดาวสรุปผลการประเมิน
แบบรายงาน 3 ดาว

Powerpoint
 

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรม และคู่มือ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา
ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4

 

เอกสารประกอบการอบรมเวทคณิต

 
 

เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา

 
 

หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

ดาวน์โหลดใบงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

 
 

Download

<< หลักสูตร ปฐมวัย 2560

<< เอกสารประกอบการอบรมเวทคณิต

 

<<เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา

 

<<หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
     ภาษาอังกฤษ

 
 

  Download   สไล์ประกอบการบรรยายหลักสูตรยกระดับ Onet          
เอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสารประกอบ NT

DLTV  มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)    อ่านต่อ

 
     

- โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
  ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
 25.5 Mb (26,793,971 bytes)

Download

- ข้อสอบภาษาอังกฤษ  2559

Download

 

 

สไลด์ 1

- สไลด์ประกอบการบรยาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 2559

สไลด์ 2

 

 

สไลด์ 3

- คู่มือกิจกรรมพัฒนาการคิด (Head)

Download

 

- แบบนิิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Download

- ขยายผลนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เครือข่าย อำเภอเขาย้อย

Download

- คู่ืมือ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3‎

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ป.1

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ป.2

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ป.3

Download

- แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ   

Download

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-DLTV (External Hd 2TB)    

Part1   Part2

-หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์

Download

 

- บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Download

 

- ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

Download

 


 

 

 

 

 

 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan