เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล

 

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรม และคู่มือ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา
ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 
คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4

 

เอกสารประกอบการอบรมเวทคณิต

 
 

เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา

 
 

หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

ดาวน์โหลดใบงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

 
     

- โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
  ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
 25.5 Mb (26,793,971 bytes)

Download

-แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV ภาคเรียนที่ 1/2559

 Download

- ข้อสอบภาษาอังกฤษ  2559

Download

 

 

สไลด์ 1

- สไลด์ประกอบการบรยาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 2559

สไลด์ 2

 

 

สไลด์ 3

- คู่มือกิจกรรมพัฒนาการคิด (Head)

Download

 

- แบบนิิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Download

- ขยายผลนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เครือข่าย อำเภอเขาย้อย

Download

- คู่ืมือ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3‎

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

Download

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ป.1

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ป.2

Download

- อ่านและเขียนคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ป.3

Download

- แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ ปี 2557    

Download

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-DLTV (External Hd 2TB)    

Part1   Part2

-หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์

Download

 

- เอกสารประกอบการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 29/08/57

Download

     

 

 

 

- บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Download

 

- ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

Download

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan