เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับข้อสอบในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NT) ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สทศ. ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการดำเนินการ ตรวจสอบรหัส ตรวจนับความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเตรียมใช้
ในการจัดสอบวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NT) ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 24 มกราคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกลุ่มนิเทศ
ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 และงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
ในการนี้มีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุม

 วันที่ 21 มกราคม 2565 ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมทางไกล การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ zoom cloud meeting  ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ,กิจกรรมนวัตกรรมของ
โรงเรียนคุณภาพ และเกียรติบัตผู้วิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

วันที่  19  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ และโรงเรียนวถีพุทธ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน และ นายรังสรรค์ คำชาย  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ ร่วมมอบ
เกียรติบัตรในครั้งนี้

วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Phetburi
top award day ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน และ นายรังสรรค์ คำชาย  นายสัญญา
กุลสุวรรณ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

วันที่  15  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกลุ่มนิเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
ตลอดจยวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไปในการนี้มีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม และ
นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุม

 วันที่  5  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม  "10,000  คุรุชนคนคุณธรรม"  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ระดับประเทศ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)โดยมีนายรังสรรค์  คำชาย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการมอบรางวัล

วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด
การประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การอบรมพัศฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านช่อง OBEC CHANNEL
ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม -30 กันยายน
2564โดยมีนายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
เป็นประธานและร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน
เทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
ชุด "ชุมชนแห่งน้ำพระทัย สานสายใยผ้าทอ" โดยมี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ นางลภัสลดา เกตุเอม และ
นายบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นในครั้งนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม  [ภาพกิจกรรม]


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan