เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

การอบรมครูเพื่อสร้างสื่ออิเลคทอนิคส์ภาษาอังกฤษ หนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ2 โดย ศน.มานพ  พุ่มจิตร จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 28-29
พฤษภาคม 2559 ในการนี้ ดร.สรรเสริญ เลาสถิตย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

         
 

 วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนศึกษานิเทศก์ ตามโครงการ พัฒนาระบบการติดตามและนิเทศการศึกษาด้วยกระบวนการ
นิเทศออนไลน์ ณ The Grace Ampawa จังหวัดสมุทรสงคราม


 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan