เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 DLTV  |  DLIT  |

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


ตารางการออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


Download =>แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV ภาคเรียนที่ 1/2558


ห้องเรียน DLIT


เรียนรู้ กับ BBL

กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

รายละเอียดโครงการฯ

 

ที่

รายการ

วันเดือนปี

1

ประชุมชี้แจงเขตพื้นที่การศึกษา(คอนเฟอร์เรนซ์)

17 กรกฎาคม 2558

2

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการ

20 - 23 กรกฎาคม 2558

3

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรประกาศจัดซื้อ (10 วันทำการ)

24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558

4

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเปิดซองสอบราคา

13 สิงหาคม 2558

5

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรลงนามในสัญญา

20 สิงหาคม 2558

6

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตรวจรับ
(ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

4 กันยายน  2558


ระบบรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน

วิธีรายงาน (HELP)                      รหัส Smit โรงเรียน

 

สารสนเทศ การศีษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 งบประัมาณรายโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรร

 คุณลักษณะอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 รหัส Smis โรงเรียนสำหรับเข้าระบบ

 ข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรายโรงเรียน

 รายงานผลการรายงานออนไลน์

 

 

 

 


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

E-Office-Obec

E-Office-เก่า

 

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 

คำนวณระยะทางระหว่างจัวหวัด-อำเภอ

 
 
 

QR Code  สำหรับเว็บไซต์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan