เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

ทำเนียบบุคลากร

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ   

นายชรินทร์  จันทร์วันเพ็ญ 

   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 

นางสุภัคญาณี  สุขสำราญ

 

 
นายมานพ  พุ่มจิตร
นางจิราวรรณ  พันนุกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานางสาวอภินันท์  อั้งโสภณ
  นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
 
นางนิตยา  โต๊ะถม

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   นางเครือชุลี  เรืองแก้วนางประศาสนี เชยชิต

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   


 
นายเขมณัฎฐ์  จันทร์วงศ์
นางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล

   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
นายชรินทร์  จันทร์วันเพ็ญ 
 
นางปรียนันทน์  สุนทรวาทะ

   งานธุรการ
นางบุษยา  ปรีดากร

นางสาวลักษณา  ลังกาวงค์


 

 

 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan