เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 
กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

ทำเนียบบุคลากร

 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  
 

   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 
นางลภัสรดา เกตุเอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 นางสาวภุลภญา  ทัดแก้วมีกลิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  


 

นางนิตยา  โต๊ะถม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางลภัสรดา เกตุเอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   


นายบรรพต  พงษ์รอด
งานการศึกษาปฐมวัยนางพรพิมล  ธัญพรจิรวัชร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
นางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นางประศาสนี เชยชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

งานธุรการ
นางสาวมิทธิรา  คงรอด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลักษณา  ลังกาวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 


นางกชพร มั่งประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan