เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

ทำเนียบบุคลากร

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
 นางปรียนันทน์  สุนทรวาทะ
(ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ)

   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักการศึกษาสูตรปฐมวัย

 


นายมานพ  พุ่มจิตร
 นายบรรพต  พงษ์รอด

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
นางนิตยา  โต๊ะถม

คณิตศาสตร์


กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   


นางสาวอภินันท์  อั้งโสภณ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรมกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
นางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล

 
การงานอาชีพ


   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 


 
นางปรียนันทน์  สุนทรวาทะ

ภาษษไทย
 นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
สุขศึกษา พลศึกษา

  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
นางจิราวรรณ  พันนุกิจ


การศึกษาพิเศษ

 

งานธุรการ
นางบุษยา  ปรีดากร
นางสาวลักษณา  ลังกาวงค์

 


นายเชิดศักดิ์  สว่างแวว
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan