เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

ทำเนียบบุคลากร

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ 

   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักการศึกษาสูตรปฐมวัย

 


นายมานพ  พุ่มจิตร
 นายบรรพต  พงษ์รอด

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักการศึกษาสูตรปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
นางนิตยา  โต๊ะถม

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   


นายบรรพต  พงษ์รอดกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
นางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


 


 นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษนางสาวรัชนี  ปิยะนุกูล

 

งานธุรการ
นางสาวมิทธิรา  คงรอด
นางสาวลักษณา  ลังกาวงค์

 


นายประสิทธิ์  ใจช่วง
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan