เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

e-book  |  Pdf

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.เพชรบุรี เขต 1

      

Download ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา

  ชั้น ป.1

ชั้น ป.4

ชั้น ม.1

รายงานเขตฯ


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

เอกสารหลักสูตรปฐมวัย 2560

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินหลักสูตรฯ

 วันที่ 27 เมษายน 2565 กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) และถ่ายทอดสดทาง YouTube Live ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้
แบบ
Active Learning เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ให้กับครูผู้สอนทุกท่านในสังกัด และได้รับเกียรติจาก
ดร. ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม
เพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี
ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
ท่านรังสรรค์ คำชาย เป็นประธานในเปิดการอบรม ในครั้งนี้

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา แบบ Active Learning  
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยมี นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางสาววรางคณา
โสมะนันทน์ อาจารย์ประจำ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นวิทยากร และ
นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการอบรมฯ

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครุผู้สอนภาษาอังกฤษ” โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัดจำนวน 80คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับ Specialization คุณครูวิลาศ คำมีแก่น และ วิทยากรชาว
ต่างชาติ Nat Morrissey มาเป็นผู้ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Active training โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
ท่านรังสรรค์ คำชาย เป็นประธานในเปิดการอบรม ในครั้งนี้

 วันที่ 4 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อยกระดับ เป็น 2 ดาว ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยมีนายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid-19)

/ 

 
   

 

 

 


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan