เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ ปี 2557
ศูนย์ PEER แต่ละอำเภอ จะดำเนินการทำเล่มให้กับทุกโรงเรียน 

 


Microsoft Wodr Version  Download


PDF Version Download

ศูนย์ PEER แต่ละอำเภอ จะดำเนินการทำเล่มให้กับทุกโรงเรียน

กิจกรรม

      วันที่  7 กันยายน 258 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.เพชรบุรี
เขต 1  ประเมินสถานศึกษา พอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว เพื่อรับรองการเป็น
สถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

การดำเนินงานพัฒนาห้องสื่อศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
     

    โครงการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ2558 ครูปฐมวัยโรงรียนในโครงการ
รุ่น1-3 จำนวน 110 คน จาก 49 โรงเรียน วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี

   
    

    วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนายมานพ  
พุ่มจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1
ตามโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2  โดยมีครูเข้ารับการทดสอบ
ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการ
โรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครู ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการสอบทุกท่าน
มาณ โอกาสนี้

     
     

    วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มนิเทศติดตามแะประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมโครงการวิจัย
ทดลองใข้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับร่างพุทธศักราช...)ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โดยมีโรงเรียนในโครงการ 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  โรงเรียนวัดนาพรม
และโรงเรียนบ้านเนินรัก


  

 

   วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนายมานพ
พุ่มจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาทักษะอังกฤษ
(English Camp) ขึ้นณ ศูนย์ PEER ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนวัดนาพรม โรงเรียนบ้าน
เขาย้อย โรงเีรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนวัดไทรทอง โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนในแต่ละอำเภอได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อเป็น
การส่งเสริมการใช้ภาษาและยกระดับมาตรฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

   

 


 

     การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 6 อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี ณ จุดอบรมโรงเรียนบ้านหนองชุมพล ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งครูเข้าร่วมรับการอบรม โดยมีทีมวิทยากร ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสุภัคญาณี
สุขสำราญ   นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ และนายมานพ  พุ่มจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.
เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

      วันที่ 13 มีนาคม 2558 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม เพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจะเริ่มประเมินฯ ระหว่างวันที่ 16 - 25 มีนาคม 2558 สำหรับ
โรงเรียนที่รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จะสุ่ม
เลือก จำนวน 25 โรเรียน เพื่อรับการประเมินและรายงานต่อต้นสังกัดต่อไป

     
  

 

หลักสูตรการศึกษา


   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

 

 


 

 


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan