เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)



จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

กิจกรรม [ดูภาพ]

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) [ดูภาพ]

ประชุมวางแผนดำเนินการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ดูภาพ]

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ดูภาพ]

ประชุมสรุปผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2563 [ดูภาพ]

ประชุมพิจารณา Work from Home 25% มกราคม 2564 [ดูภาพ]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลครูดีเด่น ปี 2563  [ดูภาพ]

กิจกรรม ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย รับมือCOVID-19 (รอบใหม่) [ดูภาพ]

กิจกรรมประชุม Conference มาตรการ COVID-19 (รอบใหม่) [ดูภาพ]

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2563 [ดูภาพ]

รับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สมุทรสงคราม  [ดูภาพ]

ประชุมกรรมการคุมสอบ RT  [ดูภาพ]

จัดสอบ O-NET 2563   [ดูภาพ]

ประชุมจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2563  [ดูภาพ]
 

 

      วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าอวยพปีใหม่ ผู้อำนวยการ
บดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ยนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และรับพร
เนื่อในโอกาสวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564  และ เข้าอวยพร แด่นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

       นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย
ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอ เขาย้อย เพื่อให้กำลังใจ และติดตามการบริหารจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งรับฟังปัญา อุปสรรค์ในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)

       วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยมีนายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนาย
รังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ภาพรวมของการปฏิบัติงานให้ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องรับสมาชิกใหม่
ศึกษานิเทศก์ ลภัสรดา เกตุเอม ย้ายมาจาก สพป.สมุทรสาคร ในการนี้ผู้อำนวยการบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ และ
รองผู้อำนวยการรังสรรค์ คำชาย ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สพป.สมุทรสาครและคณะร่วมเดินทางมาส่ง

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรบ้านเรียน(Home School) ประชุม
พิจารณาหลักสูตรของบ้านเรียน ที่ผู้ปกครองเสนอเพื่อขอเปิดการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน(Home School)

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมประจำเดือน
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม และนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมการประชุมในครั้งนี้

           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะ
ศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกันทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
และการสรุปการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เป็ยการสรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การสรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan