เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา  เข้าสู่ระบบ   

 


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

 

ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online
 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

 
เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องการเรียยนรู้

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2563 พร้อมเฉลย

ข้อมูลสำคัญในการสอบ O-NET 2564

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

  วีดิโอแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564  

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
2. กระดาษคำตอบ O-NET
3. กล่องกระดาษคำตอบ
4. กล่องแบบทดสอบ
5. การบรรจุกล่องกระดาษคำตอบเพื่อส่งกลับ สทศ
6. การจัดห้องสอบ O-NET
7. ข้อเน้นย้ำของกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ
8. แนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
9. แบบทดสอบ O-NET

 

 

กิจกรรม : การดำดำเนินงาน

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับข้อสอบในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NT) ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สทศ. ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการดำเนินการ ตรวจสอบรหัส ตรวจนับความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเตรียมใช้
ในการจัดสอบวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NT) ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

          วันที่ 24 มกราคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกลุ่มนิเทศ
ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 และงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
ในการนี้มีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุม

         วันที่ 21 มกราคม 2565 ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมทางไกล การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ zoom cloud meeting  ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


 

         วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


 

         วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ,กิจกรรมนวัตกรรมของ
โรงเรียนคุณภาพ และเกียรติบัตผู้วิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

         วันที่  19  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ และโรงเรียนวถีพุทธ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน และ นายรังสรรค์ คำชาย  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ ร่วมมอบ
เกียรติบัตรในครั้งนี้

          วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Phetburi
top award day ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน และ นายรังสรรค์ คำชาย  นายสัญญา
กุลสุวรรณ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

          วันที่  15  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกลุ่มนิเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
ตลอดจยวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไปในการนี้มีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม และ
นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุม


 

          วันที่  5  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม  "10,000  คุรุชนคนคุณธรรม"  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ระดับประเทศ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)โดยมีนายรังสรรค์  คำชาย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการมอบรางวัล

         วันที่  29  กันยายน   พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๔)
"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น" สำหรับโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร

กิจกรรม

 

            วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด
การประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การอบรมพัศฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านช่อง OBEC CHANNEL
ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม -30 กันยายน
2564โดยมีนายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
เป็นประธานและร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

           วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน
เทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
ชุด "ชุมชนแห่งน้ำพระทัย สานสายใยผ้าทอ" โดยมี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ นางลภัสลดา เกตุเอม และ
นายบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นในครั้งนี้

           วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม  [ภาพกิจกรรม]

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมศึกษานิเทศก์
ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อเตรียม
การวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ
การทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมสำหรับเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุม

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM
เพื่อพิจารณางบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายรังสรรค์
คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

 

         วันที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบปลายปี
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเป็นเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลในการสอบปลายปีของนักเรียนชั้น
ป.2, ป.4 ,ป.5,ม.1และ ม.2  ภาพกิจกรรม1  ภาพกิจกรรม 2  

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดสอบ NT โดยมีนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
ในการประชุม และดำเนินการจัดสอบในวันที่ 24 มีนาคม  2564

         วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดสอบ RT โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
ในการประชุม และดำเนินการจัดสอบในวันที่ 18 มีนาคม  2564

        วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
โดยใช้ห้องประชุมเพชรพัฒนา เป็นศูนย์สอบ โดยมีศึกษานิเทศก์ ข้าราชการของสพป.เพชรบุรี เขต 1
ร่วมดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้  (ภาพกิจกรรม)

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต้อนรับนางประสาศนี เชยชิต
ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการต้อนรับ และ
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมต้อนรับในครั้งนี้

          วันที่ 20-21 มกราคม 2564นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม
การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม   นิเทศก์ ของโครงการ และ เจ้าหน้า
ที่ผู้เกี่ยวข้อง [ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2]


 

เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางจุไรรัตน์  อุปนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [อ่านต่อ]
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
นางวิชชุตา บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จังหวัเพชรบุรี
- แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “การทําไข่เจียวหมูสับ”  [อ่านต่อ]
-
แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “ส่วนประกอบของส้มตํา” [อ่านต่อ]
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)  [อ่านต่อ]
 
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม [อ่านต่อ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
การวิจัยR&D เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       


แหล่งเรียนรู้ DLIT

ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

   


นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1


นายรังสรรค์  คำชาย
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

.   ระบบส่งใบลาออนไลน์    .

ติดต่อราชการ

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก์


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan  
สถิติในเดือนนี้