เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา  เข้าสู่ระบบ   

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

    โรงเรียน ในโครงการฯ  

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล
 

เขตตรวจราชการที่ 5


 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

 

กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง สะเต็มศึกษา
ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-21 เมษายน 2562    สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ภาพกิจกรรม

วันที่ 4-7   เมษายน 2562    สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 - 30  มีนาคม 2562   สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 7-10 มีนาคม 2662  สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาพกิจกรรม   

เมนูด่วน

 ข้อสอบกลางปี 2560         ข้อสอบNT2560        ข้อสอบ O-NET 2560

ข้อสอบกลางปี 2558        ข้อสอบ las ปี 2557


ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ที่มา :สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รอบที่ ๑ วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

             

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1

Coding Thailand
 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

Downolad   
  แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.6     
ขอบคุณข้อมูลจาก www.kruupdate.com/

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

กิจกรรม

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
Coaching Team  ของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อ
เตรียมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรจาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ในการ อบรมปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ทุกโรงเรียน

 

 

          

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑


เข้าเว็บไซต์

     


แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาติ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560                                                      
ข้อสอบทุกรายวิชา  
เฉลยทุกรายวิชา  

NT 2560
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบ

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

O-NET2560
ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานเผยแพร่  

ชื่อผลงาน   :     รายงานการประเมินโครงการยุวชนทหารสร้างสรรค์วินัย (Junior Army) เพื่อพัฒนา
                          คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4  
                          วัดไชยสุรินทร์
ผู้จัดทำ       :    รัชนี  พันออด                            อ่านต่อ

ชื่อเรื่อง   :        การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้
                        สู่ศตวรรษที่ 21  ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)  
ชื่อผู้วิจัย   :     นางรัชนี  พันออด                       อ่านต่อ

ชื่อเรื่อง        :   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
                        วิเคราะห์ตามทฤษฎีหมวกความคิด 6 ใบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียน
                         เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
ผู้จัดทำ       :    นางบุญนำ  ทองเหลือ             อ่านต่อ

ชื่อผลงาน   :    การศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสังคมของนักเรียน                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem  Based Learning)
ผู้จัดทำ        :    นางบุญนำ  ทองเหลือ             อ่านต่อ

รายงาน การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                     
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นยุคโลกาภิวัตน์  
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ที่จะปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
โดยปัจจัยที่สำคัญที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายดังกล่าว   
อ่านต่อ


ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Download
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

 


Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4

Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 

Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6


 

Download =>  สไลด์และเอกสารประกอบ
การบรยาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 

  


 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Eng24

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Echo Hybrid

 

 

 

 

 
เรียนรู้ กับ BBL

 

ห้องเรียน DLIT

 

 

 
 

   


 

 

 ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1

นายเชิดศักดิ์  สว่างแวว
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

 

E-Office-สพป.พบ.1

 

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 

คำนวณระยะทางระหว่างจัวหวัด-อำเภอ

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan