เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา  เข้าสู่ระบบ   

  


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

กลุ่มเครือข่าย
DLTV/DLIT

บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563   26 พฤศจิกายน 2563

เครื่องมือคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ระดับประถมศึกษา

เครื่องมือคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ระดับมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

 
อ่าน รายละเอียดโครงการ
วิธี  การเข้าใช้งาน

ข้อสอบ O-NET2562 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย Download
 • วิชาภาษาอังกฤษ Download
 • วิชาคณิตศาสตร์ Download
 • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย Download
 • วิชาภาษาอังกฤษ Download
 • วิชาคณิตศาสตร์ Download
 • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ข้อสอบ NT 2562 พร้อมเฉลย
    * คณิตศาสตร์
    * ภาษาไทย

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2562 ตามสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด

    * วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    * วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    * ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [Please wait]
    * ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [Please wait]

กิจกรรม

          โรงเรียนบ้านลิ้นช้างจัดกิจกรรมวันHalloween เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและเทศกาลของ
เจ้าของภาษาตามตัวชี้วัดในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมได้แก่
1. การตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน
2. การทำหน้ากากผี
3. การทำบาดแผลจากกระดาษทิชชู่
         นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์และบูรณาการระหว่างสาระได้อย่างยอดเยี่ยม


 

          วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาววรลักษณ์  จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะ
ศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกันทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

          วันที่ 22 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมมอบรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล และนายเชิดศักดิ์ สว่างแวว และนางสาว
วรลักษณ์ จันทร์ผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ร่วมมอบรางวัล

           วันที่  4 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ในการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2562  โดยผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขตและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่

            วันที่ 2 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดสอบ NT ปีการศึกษา 2562  โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์เป็นประธานในการประชุม

            วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกาา 2562 และดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่ง
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามระเบียบการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นเขตต้นแบบในการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.
เพชรบุรี เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงตลอดกระบวนการและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้

 

            วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ด้านทักษะกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการนิเทศฯ ณ ริเวอร์ โคโค อ.บางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม


 

            วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมนิเทศสัญจร
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากรัตน์  อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อนิเทศติดตามการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้


 

            วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา
๖ เดือน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑     
ภาพกิจกรรม


 

            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เชิญคณะวิทยากร
ศึกษานิเทศก์  สพป.พชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2562
โดยใช้รูปแบบ 10 Steps Model  ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเป็นประธานเปิดการอบรม


 

สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขอแสเดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้นลิ้นช้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ระดับ
เขตตรวจราชการที่ 4 ได้เป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการระดดับชาติ ในงาน EDUCA2019
ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ต่อไป  
(ประกาศภาค)

          วันที่ 10 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประธาน Cluster 4
จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ซึ่งใช้สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
จาก สพป.สมุทรสาคร  สพป.สมุทรสงคราม สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเขต2  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และ เขต2 โดยนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1
  เป็นประธานเปิดงาน  (ภาพกิจกรรม)


 

          วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
(ภาพกิจกรรม)

 
 

        วันที่ 14 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการคุณภาพเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับทุกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ใช้ DLTV เพื่อเป็นแนวดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี  และวันที่ 15-19 สิงหารคม 2562 เป็น
การประเมินสภาพจริง ณ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน
และ โรงเรียนวัดเพรียง          การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนำภาษา
อังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp)   กลุ่มเป้าหมายครูเอกภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่   และครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยระยะที่1 วันที่ 5-6 และ 10 สิงหาคม 2562  เป็นการ
อบรมภาคความรู้และฝึกทักษะย่อย และ ระยะที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2562 - 20 กย 2562 ทุกคนจะได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

      วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา และคณะวิทยากร ได้รับเชิญจาก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการอบรมปฏิบัติการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
ทหารบกลพบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดลพบุรี


 

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๖ ปี และโครงการ Phetchaburi Top Award Day  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครูและ
ผู้บริหารที่มีผลการบริหารงานและดำเนินงานด้านวิชาการประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย  ในการ
ทดสอบระดับชาติ O-NETและ NT    ภาพกิจกรรม 1       ภาพกิจกรรม 2       ภาพกิจกรรม 3 
 

   วันที่ 29-30  มิถุนายน  2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน ทุกโรงเรียนในสังกัด โดย

นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้  ภาพกิจกรรม 1    ภาพกิจกรรม 2  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
Coaching Team  ของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อ
เตรียมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรจาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ในการ อบรมปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ทุกโรงเรียน

 

บทความเผยแพร่

       ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  :  แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
                 
                     
อ่านต่อ
  
นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)    

              ชื่อผลงาน   :รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อ่านต่อ
นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์

 

เมนูด่วน

**** รวมข้อสอบ ****

ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2561   ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2560         ข้อสอบNT2560       
 ข้อสอบ O-NET 2560       ข้อสอบกลางปี 2558        ข้อสอบ las ปี 2557

 
 


ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ที่มา :สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข้อสอบ NT  พร้อมเฉลย
ปีการศึกษา 2561

+ ด้านภาษา    
+ ด้านคำนวณ
+ ด้านเหตุผล  
+ รวมข้อสอบและเฉลยทุกฉบับ    
 


 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รอบที่ ๑ วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

             

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1

Coding Thailand
 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

Downolad   
  แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.6     
ขอบคุณข้อมูลจาก www.kruupdate.com/

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

กิจกรรม

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
Coaching Team  ของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อ
เตรียมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562


วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรจาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ในการ อบรมปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ทุกโรงเรียน

 

 

          

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑


เข้าเว็บไซต์

     


แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาติ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560                                                      
ข้อสอบทุกรายวิชา  
เฉลยทุกรายวิชา  

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561                                                      

ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2561

NT 2560
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบ

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

O-NET2560
ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

รายงานประจำสัปดาห์ที่ 1 (22 พฤษภาคม 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 2 (29 พฤษภาคม 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 3 (5 มิถุนายน 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 4 (12 มิถุนายน 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 5 (12 มิถุนายน 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 6 (19 มิถุนายน 2563)
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 7 (26 มิถุนายน 2563)
(ผู้รายงานต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบรายงาน)

 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

 
อ่าน รายละเอียดโครงการ
วิธี  การเข้าใช้งาน

กำหนดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาปีการศึกษา 2563


2-3    มีนาคม 2563

8-10  มีนาคม 2563
 
12-14
มีนาคม 2563
15-17
มีนาคม 2563
19-22
มีนาคม 2563


ระดับปฐมวัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  [
ภาพกิจกรรม]
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย [
ภาพกิจกรรม]

ระดับประถมศึกษาตอนต้น [
ภาพกิจกรรม]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [
ภาพกิจกรรม]

 

กิจกรรม

            วันที่  4 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2562  โดยผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขตและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่

            วันที่ 2 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดสอบ NT ปีการศึกษา 2562  โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์เป็นประธานในการประชุม

            วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกาา 2562 และดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่ง
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามระเบียบการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นเขตต้นแบบในการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.
เพชรบุรี เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงตลอดกระบวนการและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้

 

            วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ด้านทักษะกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการนิเทศฯ ณ ริเวอร์ โคโค อ.บางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม


 

            วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมนิเทศสัญจร
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากรัตน์  อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อนิเทศติดตามการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้


 

            วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา
๖ เดือน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑     
ภาพกิจกรรม


 

            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เชิญคณะวิทยากร
ศึกษานิเทศก์  สพป.พชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2562
โดยใช้รูปแบบ 10 Steps Model  ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเป็นประธานเปิดการอบรม


 

สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขอแสเดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้นลิ้นช้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ระดับ
เขตตรวจราชการที่ 4 ได้เป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการระดดับชาติ ในงาน EDUCA2019
ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ต่อไป  
(ประกาศภาค)

          วันที่ 10 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประธาน Cluster 4
จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ซึ่งใช้สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
จาก สพป.สมุทรสาคร  สพป.สมุทรสงคราม สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเขต2  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และ เขต2 โดยนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1
  เป็นประธานเปิดงาน  (ภาพกิจกรรม)


 

          วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
(ภาพกิจกรรม)

 
 

        วันที่ 14 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการคุณภาพเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับทุกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ใช้ DLTV เพื่อเป็นแนวดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี  และวันที่ 15-19 สิงหารคม 2562 เป็น
การประเมินสภาพจริง ณ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน
และ โรงเรียนวัดเพรียง          การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนำภาษา
อังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp)   กลุ่มเป้าหมายครูเอกภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่   และครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยระยะที่1 วันที่ 5-6 และ 10 สิงหาคม 2562  เป็นการ
อบรมภาคความรู้และฝึกทักษะย่อย และ ระยะที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2562 - 20 กย 2562 ทุกคนจะได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

      วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา และคณะวิทยากร ได้รับเชิญจาก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการอบรมปฏิบัติการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
ทหารบกลพบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดลพบุรี


 

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๖ ปี และโครงการ Phetchaburi Top Award Day  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครูและ
ผู้บริหารที่มีผลการบริหารงานและดำเนินงานด้านวิชาการประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย  ในการ
ทดสอบระดับชาติ O-NETและ NT    ภาพกิจกรรม 1       ภาพกิจกรรม 2       ภาพกิจกรรม 3 
 

   วันที่ 29-30  มิถุนายน  2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน ทุกโรงเรียนในสังกัด โดย

นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้  ภาพกิจกรรม 1    ภาพกิจกรรม 2  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
Coaching Team  ของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อ
เตรียมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรจาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ในการ อบรมปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ทุกโรงเรียน

 

บทความเผยแพร่

       ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  :  แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
                 
                     
อ่านต่อ
  
นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)    

              ชื่อผลงาน   :รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อ่านต่อ
นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์

 

กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง สะเต็มศึกษา
ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-21 เมษายน 2562    สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ภาพกิจกรรม

วันที่ 4-7   เมษายน 2562    สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 - 30  มีนาคม 2562   สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 7-10 มีนาคม 2662  สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีการศึกษา 2562  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาพกิจกรรม   

เมนูด่วน

**** รวมข้อสอบ ****

ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2561   ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2560         ข้อสอบNT2560       
 ข้อสอบ O-NET 2560       ข้อสอบกลางปี 2558        ข้อสอบ las ปี 2557

 
 


ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ที่มา :สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข้อสอบ NT  พร้อมเฉลย
ปีการศึกษา 2561

+ ด้านภาษา    
+ ด้านคำนวณ
+ ด้านเหตุผล  
+ รวมข้อสอบและเฉลยทุกฉบับ    
 


 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รอบที่ ๑ วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

             

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1

Coding Thailand
 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

Downolad   
  แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.6     
ขอบคุณข้อมูลจาก www.kruupdate.com/

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

กิจกรรม

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
Coaching Team  ของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อ
เตรียมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562


วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรจาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ในการ อบรมปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ทุกโรงเรียน

 

 

          

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑


เข้าเว็บไซต์

     


แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาติ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560                                                      
ข้อสอบทุกรายวิชา  
เฉลยทุกรายวิชา  

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561                                                      

ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2561

NT 2560
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบ

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

O-NET2560
ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานเผยแพร่  

รายงาน การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                     
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นยุคโลกาภิวัตน์  
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ที่จะปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
โดยปัจจัยที่สำคัญที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายดังกล่าว   
อ่านต่อ


ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Download
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

 


Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4

Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 

Download =>  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6


 

Download =>  สไลด์และเอกสารประกอบ
การบรยาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 

  


 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Eng24

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Echo Hybrid

 

 

 

 

 
เรียนรู้ กับ BBL

 

ห้องเรียน DLIT

 

 

 
 

   


นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1


นายรังสรรค์  คำชาย
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

 

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan