เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา  เข้าสู่ระบบ   

  


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

ข้อมูลสำคัญสำหรับจัดสอบ
NT ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างข้อสอบ NT 2563
    
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์

คู่มือการจัดสอบ NT 2563
 

ข้อสอบ NT  ปี2562 พร้อมเฉลย
    * คณิตศาสตร์
    * ภาษาไทย

 

  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

 
อ่าน รายละเอียดโครงการ
วิธี  การเข้าใช้งาน

ข้อสอบ O-NET2562 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย Download
  • วิชาภาษาอังกฤษ Download
  • วิชาคณิตศาสตร์ Download
  • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย Download
  • วิชาภาษาอังกฤษ Download
  • วิชาคณิตศาสตร์ Download
  • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ข้อมูลสำคัญการจัดสอบ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบ NT และ RT 2563 

โครงสร้างข้อสอบ NT 2563
    
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์

คู่มือการจัดสอบ NT 2563

โครงสร้างข้อสอบ ป.1    ปี 2563
คู่มือการจัดสอบ RT ป.1 ปี 2563

คู่มือระบบ NT Access     ปี 2563

ข้อสอบ NT  ปี2562 พร้อมเฉลย
    * คณิตศาสตร์
    * ภาษาไทย
 

เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปี 2564

  เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
การวิจัยR&D เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]

กิจกรรม

 

        วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
โดยใช้ห้องประชุมเพชรพัฒนา เป็นศูนย์สอบ โดยมีศึกษานิเทศก์ ข้าราชการของสพป.เพชรบุรี เขต 1
ร่วมดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้  (ภาพกิจกรรม)

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต้อนรับนางประสาศนี เชยชิต
ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการต้อนรับ และ
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมต้อนรับในครั้งนี้

          วันที่ 20-21 มกราคม 2564นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม
การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม   นิเทศก์ ของโครงการ และ เจ้าหน้า
ที่ผู้เกี่ยวข้อง [ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2]


 

      วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าอวยพปีใหม่ ผู้อำนวยการ
บดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ยนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และรับพร
เนื่อในโอกาสวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564  และ เข้าอวยพร แด่นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

       นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย
ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอ เขาย้อย เพื่อให้กำลังใจ และติดตามการบริหารจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งรับฟังปัญา อุปสรรค์ในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)

       วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยมีนายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนาย
รังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ภาพรวมของการปฏิบัติงานให้ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องรับสมาชิกใหม่
ศึกษานิเทศก์ ลภัสรดา เกตุเอม ย้ายมาจาก สพป.สมุทรสาคร ในการนี้ผู้อำนวยการบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ และ
รองผู้อำนวยการรังสรรค์ คำชาย ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สพป.สมุทรสาครและคณะร่วมเดินทางมาส่ง

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรบ้านเรียน(Home School) ประชุม
พิจารณาหลักสูตรของบ้านเรียน ที่ผู้ปกครองเสนอเพื่อขอเปิดการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน(Home School)

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมประจำเดือน
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม และนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมการประชุมในครั้งนี้

           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะ
ศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกันทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
และการสรุปการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เป็ยการสรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การสรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       


แหล่งเรียนรู้ DLIT

ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 
 

   


นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1


นายรังสรรค์  คำชาย
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

.   ระบบส่งใบลาออนไลน์    .

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก์


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan  
สถิติในเดือนนี้