เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก  |  บุคลากร   |  ข่าวประชาสัมพันธ์   | ดาวน์โหลด  |   แหล่งข้อมูล  |   สื่อการสอน   |  ภาพกิจกรรม  |  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  |  ติดต่อเราเข้าสู่ระบบ |  

 


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ของครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ครั้งที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สพป.เพชรบุรี ๑กำหนดคัดกรอง วันที่ ๒๗ - ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๕
นำเข้าระบบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online
 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

กิจกรรม : การดำดำเนินงาน

  วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
ที่ 4 และบรรยายพิเศษ โดยมีนางกชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม
เพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1   โดยี้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ
คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ
คีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมจำนวน 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุม
การพัฒนาเครือข่ายดังกล่าว โดยมีนายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และมีทีมศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดการ
อบรมฯ

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนด้วยระบบคลังสื่อดิจิทัล OBEC Content Center ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนายสมพงษ์
เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
     โครงการ  การอบรม OBEC Content Center มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
สามารถในการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีผลงานการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบคลังสื่อดิจิทัล ที่เป็นแบบอย่างได้ในฐานะผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อต้นแบบ โดยในการอบรมฯ
มีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่มีความสามารถด้านสื่อเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 63 คน
และได้รับความร่วมมือจาก นายวิษณุสรรค์ ตราชูนิต ครู ร.ร.บ้านแหลม และนายดุสิต พรประสาท ครู ร.ร.วัด
ท้ายตลาดฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ        

          

เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนี พันออด เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหาร( WATCHAN Model ) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้  สู่ศตวรรษที่ 21  ของครูโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน
วัดจันทราวาส" [อ่านต่อ]
การประเมินโครงการค่ายทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส : นางรัชนี พันออด
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  [อ่านต่อ]
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของสำนักวิชาการเเละมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในหัวข้อ
"การบริหารจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19  ด้วยนวัตกรรม 5 นิ้วปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียน
วิธีใหม่" ของนายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  [ อ่านต่อ]  [ ฉบับเต็ม ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางจุไรรัตน์  อุปนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [อ่านต่อ]
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
นางวิชชุตา บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จังหวัเพชรบุรี
- แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “การทําไข่เจียวหมูสับ”  [อ่านต่อ]
-
แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “ส่วนประกอบของส้มตํา” [อ่านต่อ]
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)  [อ่านต่อ]
 
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม [อ่านต่อ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
การวิจัยR&D เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       


แหล่งเรียนรู้ DLIT

ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1

นางกชพร มั่งประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

.   ระบบส่งใบลาออนไลน์    .

ติดต่อราชการ

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก์


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan  
สถิติในเดือนนี้