เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก  |  บุคลากร   |  ข่าวประชาสัมพันธ์   | ดาวน์โหลด  |   แหล่งข้อมูล  |   สื่อการสอน   |  ภาพกิจกรรม  |  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  |  ติดต่อเราเข้าสู่ระบบ |  

 


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 


เกียรติบัตรการอบรม การนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 

เกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยชุด Coding Control

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย)
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565
ตัวย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย 
|  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (
Test Blueprint)
|  วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.3
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย)
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565
ตัวย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย 
|  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (
Test Blueprint)
|  วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
            โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
            โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


กำหนดคัดกรอง วันที่ ๒๗ - ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๕
นำเข้าระบบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online
 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

กิจกรรม : การดำดำเนินงาน

  

            วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินกิจกรรม
“นิเทศสัญจร” ประจำปี ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) อำเภอบ้านแหลม โดยมีกิจกรรมการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนและการเลี้ยงอาหารกลางวัน
โดยผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๙ คน ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน ๒ คน

          วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานและวางแผน
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ประจำเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดสมุทรโคดมร่วมศึกาาดูงานในคั้งนี้ด้วย

เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนี พันออด เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหาร( WATCHAN Model ) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้  สู่ศตวรรษที่ 21  ของครูโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน
วัดจันทราวาส" [อ่านต่อ]
การประเมินโครงการค่ายทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส : นางรัชนี พันออด
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  [อ่านต่อ]
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของสำนักวิชาการเเละมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในหัวข้อ
"การบริหารจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19  ด้วยนวัตกรรม 5 นิ้วปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียน
วิธีใหม่" ของนายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  [ อ่านต่อ]  [ ฉบับเต็ม ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางจุไรรัตน์  อุปนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [อ่านต่อ]
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
นางวิชชุตา บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จังหวัเพชรบุรี
- แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “การทําไข่เจียวหมูสับ”  [อ่านต่อ]
-
แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “ส่วนประกอบของส้มตํา” [อ่านต่อ]
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)  [อ่านต่อ]
 
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม [อ่านต่อ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
การวิจัยR&D เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       


แหล่งเรียนรู้ DLIT

ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 


นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1

นางกชพร มั่งประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

.   ระบบส่งใบลาออนไลน์    .

ติดต่อราชการ

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก์


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan  
สถิติในเดือนนี้