เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก  |  บุคลากร   |  ข่าวประชาสัมพันธ์   | ดาวน์โหลด  |   แหล่งข้อมูล  |   สื่อการสอน   |  ภาพกิจกรรม  |  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  |  ติดต่อเราเข้าสู่ระบบ |  

 


 

กลุ่มงานภายใน

 


    ติดต่อโรงเรียน          
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

    โรงเรียน ในโครงการฯ

DLTV/DLIT
บ้านนักวิทย์
STEM
คุณภาพประจำตำบล
คุณธรรม/กองทุน
มาตรฐานสากล

เขตตรวจราชการที่ 5


 

 

แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)


 

  E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 กำหนดคัดกรอง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    
เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อม PISA 2022

 

ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online
 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ


ข้อสอบ NT 64 พร้อมเฉลย

 


เกียรติบัตรผลงานสื่อ นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบความสำเร็จ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Active Learning สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2565


เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Active Learning เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ปี 2565

กิจกรรม : การดำดำเนินงาน

 

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น.- 16.30 น. นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา พร้อมทั้งคณะทำงาน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงได้แก่โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 13(บ้านพุม่วง) โรงเรียนวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฏ์) โรงเรียนวัดมณีเลื่อน โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์) และอีก
14 โรงเรียน ได้เข้าศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายฉัตรชัย แสงจันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครุผู้สอนภาษาอังกฤษ” โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัดจำนวน 80คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับ Specialization คุณครูวิลาศ คำมีแก่น และ วิทยากรชาว
ต่างชาติ Nat Morrissey มาเป็นผู้ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Active training โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
ท่านรังสรรค์ คำชาย เป็นประธานในเปิดการอบรม ในครั้งนี้

      วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา แบบ Active Learning  
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยมี นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางสาววรางคณา
โสมะนันทน์ อาจารย์ประจำ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นวิทยากร และ
นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการอบรมฯ

    วันที่ 27 เมษายน 2565 กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) และถ่ายทอดสดทาง YouTube Live ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้
แบบ
Active Learning เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ให้กับครูผู้สอนทุกท่านในสังกัด และได้รับเกียรติจาก
ดร. ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม
เพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี
ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
ท่านรังสรรค์ คำชาย เป็นประธานในเปิดการอบรม ในครั้งนี้

       วันที่ 26 เมษายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำความรู้ไปจัดทำ
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา มีนายสมพงษ์
เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

     วันที่ 20-22 เมษายน 2565 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.
เพชรบุรี เขต
1
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform ด้วย
โปรแกรม
MOODLE” โดยวิทยากร อาจารย์สราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และคณะ
  ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี
ครูผู้สอนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต
1 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.
เพชรบุรี เขต
1 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
ท่านรังสรรค์ คำชาย เป็นประธานในเปิดการอบรม และมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

   วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (
ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยมี
นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน
ในการประชุมฯ

วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ให้กับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ จำนวน 18 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต
1 โดยมี นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นวิทยากร และ นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุมฯ

 

     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มงาน     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิจารณาตัดสินคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในโครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน ปีงบประมาณ พ
..2565
ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
1 เวลา 09.00 – 14.30. โดยมี
นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
    

    วันที่ 4 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อยกระดับ เป็น 2 ดาว ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยมีนายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid-19)

    วันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุม
เพชรพิพัฒน์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมี นายรังสรรค์  คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุมฯ

 

เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนี พันออด เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหาร( WATCHAN Model ) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้  สู่ศตวรรษที่ 21  ของครูโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน
วัดจันทราวาส" [อ่านต่อ]
การประเมินโครงการค่ายทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส : นางรัชนี พันออด
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  [อ่านต่อ]
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของสำนักวิชาการเเละมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในหัวข้อ
"การบริหารจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19  ด้วยนวัตกรรม 5 นิ้วปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียน
วิธีใหม่" ของนายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  [ อ่านต่อ]  [ ฉบับเต็ม ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางจุไรรัตน์  อุปนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [อ่านต่อ]
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
นางวิชชุตา บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จังหวัเพชรบุรี
- แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “การทําไข่เจียวหมูสับ”  [อ่านต่อ]
-
แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง อาหาร “ส่วนประกอบของส้มตํา” [อ่านต่อ]
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)  [อ่านต่อ]
 
เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
ของจ่าเอกหญิงวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม [อ่านต่อ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
การวิจัยR&D เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]
 เผยแพร่ผลงานการจัดทำวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของนางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)  [ อ่านต่อ ]

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       


แหล่งเรียนรู้ DLIT

ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 


นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1

 


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

Amss-สพป.พบ.1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

.   ระบบส่งใบลาออนไลน์    .

ติดต่อราชการ

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก์


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

 
 
 

 สำหรับเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan  
สถิติในเดือนนี้