สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ระดับภูมิภาค ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานของภาค 5 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 7 เขตพื้นที่การศึกษาได้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
          ดำเนินกิจกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
    1. จัดตั้งคณะทำงานของแต่ละศูนย์โดยมีบุคลากรในเครือข่ายครบทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการทำงาน ให้มี
หน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย DLTVและ DLIT อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการทำงาน
    2. ให้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน DLTV และ DLIT อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน
    3. ให้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV
และ DLIT ประเภทละ 3 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินโครงการและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
    4. ให้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ร่วมวางแผนจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน DLTV
และ DLIT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลให้ต่อเนื่อง

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับภูมิภาค
ภาคที่ 5  จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  DLTV  และ  DLIT
  ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน
จังหวัดเพชรบุรี
การดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  
โรงเรียน  DLTV  และโรงเรียน  DLIT  จาก  10  โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ให้เหลือประเภทละ  3
โรงเรียน  ในระดับภูมิภาค  ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ
ได้อย่างมีคุณภาพ   และผลการดำเนินงานปรากฏว่า   ประเภทโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม  เรียงลำดับผลการคัดเลือกได้ดังนี้
ประเภท  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV
1.  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว  สพป.สมุทรสาคร           
2.  โรงเรียนวัดห้วยเสือ   สพป.เพชรบุรี เขต 2                                                                               
3.  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร   สพป.เพชรบุรี  เขต 1                                                               
4.  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม   สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 2                                                         
5.  โรงเรียนวัดปราโมทย์   สพป.สมุทรสงคราม  

 ประเภท  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนอารสอนผ่านเทคโนโลยี  DLIT  ระดับประถมศึกษา  
และขยายโอกาสทางการศึกษา

1.  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก   สพป.เพชรบุรี เขต 2                                                                         
2.  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม   สพป.สมัทรสงคราม                                                              
3.  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล   สพป.เพชรบุรี เขต 1                                                                     
4.  โรงเรียนบ้านทับใต้   สพป.ประจวบฯ  เขต 2

ประเภท  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี  DLIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.  โรงเรียนศรัทธาสมุทร   สพม.10
   

ชมภาพกิจกรรม 

 

 

       วันที่ 31 มกราคม 2560 ศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค๕  ดำเนินการ
ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับภาค จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน DLTV และ DLIT

       ศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค๕ คัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองชุมพล
และ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร  เพื่อไปจัดนิทรรศการ ในงาน EDUCA2016 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-14  ตุลาคม 2559

 

   การประชุมชี้แจง การดำเนินงานศูรย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1

 


  

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค  ภาค 5
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692