สรุปการประเมินระดับภูมิภาค
 

Power Point

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ 1
คำสั่งที่39

คำสั่งที่81
Website ภาค

 

 

 

 

 

บันทึกประชุม

เกณฑ์ระดับภาค

Road Map

ศธ04104/556

คำสั่งที่81

เกณฑ์ระดับภาค

ประกาศภาค ฉบับ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ศธ04104/728

ผังงาน
เอกสารแจกในงานแจ้งผลและ
ประมินสภาพจริง

ประกาศภาค ฉบับ2

แจ้งการรับรางวัล

ภาพกิจกรรม

 

นิเทศออนไลน์

 

 
 
 

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค  ภาค 5
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692