เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

  วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1   จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ณ โรงแรม
จันทิมา บูติค อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต ๑ ได้จัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านช่องด่าน และ
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แก่
ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน
๔๔ คน และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    เพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         

     ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางเครือชุลี เรืองแก้ว และ นางสุภัคญาณี
สุขสำราญ  ออกนิเทศติดตามฯการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
บ้านยางนำ้กลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อรองรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ และโรงเรียนวัดมณีเลือน อำเภอเขาย้อย เพื่อรองรับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง


 

img1.gif    

                วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรม
จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
                 ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ มีผู้เข้ารับ
การประชุม ฯ จำนวน ๑๑ คน ได้แก่ ๑.นางเครือชุลี  เรืองแก้ว (ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ
เขตพื้นที่) ๒. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  รุจิรา (ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ)  ๓. นายบัญญัติ  
เผื่อนสีเมือง ๔. นายสมเกียรติ  ศรีสุกใส ๕. นายอาวุธ  ทัศนา  ๖. นายโพชฌง  เสืออบ
๗. นายสุพจน์  หนองมีทรัพย์ ๘. นางงามเพ็ญ  พันธุ์ดี ๙.นายโกศล  กรีทวี ๑๐.นายประยุทธ์
บุญชู  และ ๑๑. นายสมกิต  บุญยะโพธิ์ (ลำดับที่ ๓ – ๑๑ เป็นผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย)

   img3.gif img2.gif

 

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันสังคมศึกษา ได้จัด
อบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ร์ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในด้านการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ก้าวสู่การ
ประกอบวิชาชีพได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้
ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๒ คน


     

 

             ในการอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 ได้คัดเลือก คุณครูงามจิต  หลำเบ็ญสะ
 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ และ คุณครู
 ประสาน  เอื้ออวยพร โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
 เข้ารับการอบรม

       

       วิทยากรในการอบรมได้แก่
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจากสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (itd) และ ศน.เครือชุลี  เรืองแก้ว
ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม

 

 

 


 

 


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan