เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

         โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน    แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาส การยกย่องเชิดชู เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์
ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในระดับตำบลมีความเข้มแข็งและมีความพร้อม
ในการให้บริการทางการศึกษา  ตามนโยบาย ๑ ตำบล  ๑ โรงเรียนคุณภาพ
โดยจะได้รับการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
การจัดการสถานศึกษา ของภาคีเครือข่ายที่เปรียบเสมือนดาว ๕ ดวง ซึ่งเป็น
ตัวแทนของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทย
ให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใบงานการระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Download

เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Go

Power Point โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Download

 

 

 

 

 

 


 

 


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan